Relacje inwestorskie

Informacje

„Zarząd spółki Inter–Vion Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012243 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798  z późn. zm), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00 lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską na wskazany powyżej adres siedziby Spółki.

Warszawa, 30.09.2020″